இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 5 December, 2009

உணவு பொட்டலங்களில் என்ன பார்க்கவேண்டும்?

இன்று ஏதேனும் பொருள் வாங்க கடைக்கு சென்றால், பொட்டலங்களில் விற்கப்படும் பொருட்களே அதிகம். சரி, நாம் வாங்கும் பொட்டல பொருட்கள் தரமானதுதானா? என்ன பார்க்கவேண்டும் அவற்றில்?
  • அந்த உணவு பொருளை தயாரித்த தேதி
  • அந்த உணவு பொருளின் பாட்ச் எண்.
  • எந்த தேதி வரை அந்த உணவு பொருளை பயன்படுத்தலாம்
  • அந்த உணவு பொருளின் எடை
  • உணவு பொருள் தயாரிப்பவரின் முழு விலாசம்
  • அந்த உணவு பொருளில் உள்ள மூல பொருட்களின் பட்டியல்
  • உணவு பொருளின் பெயர்
  • உணவு பொருள் சைவ வகையா அசைவ வகையா என்பதை குறிக்கும் முத்திரை 
            மேற்கண்ட விபரங்கள் அனைத்தையும் சரிபார்த்து பொட்டல பொருட்களை வாங்கவேண்டும். அப்போதுதான் நாம் வாங்கும் பொருள் நல்ல பொருள் என்பதை உறுதி செய்ய முடியும். எதற்காக இந்த விபரங்கள் தேவை? . . . . . . . . . . . . . .

Follow FOODNELLAI on Twitter