இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 20 December, 2009

உயிரை குடிக்கும் எண்ணெய்

Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: