இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 10 January, 2010

உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புதிய ஊதிய விகிதமும் உயர் பதவிகளும்.


Joint Food Safety Commissioner *

(Pay Scale Rs.15600-39100/-, Grade Pay Rs. 7600/-)

(Promotional Post from Deputy Commissioner/ Other officers on deputation)

Deputy Food Safety Commissioner*

(Pay Scale Rs.15600-39100/-, Grade Pay Rs. 6600/-)

(Promotional Post from Designated Officer/ Other officers on deputation)

Designated Officer

(Pay Scale Rs.15600-39100/-, Grade Pay Rs. 5400/-)

(Promotional Post from Senior Food Safety Officer/ Other officers on deputation)

Senior Food Safety Officer *

(Pay Scale Rs.9300-34800/-, Grade Pay Rs. 4800/-)

(Promotional Post from Food Safety Officer)

Food Safety Officer

(Pay Scale 9300-34800/- , Grade Pay Rs. 4200/- ) (as per 6th pay commission)

(Rs. 6500 - Rs 10,500/- as per 5th pay commission)

(By Direct Recruitment)

( Pay scales are indicative and may be decided in accordance with the policies of the states)

Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: