இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 12 January, 2010

கலப்படம் கடும் நோய்களை கொடுக்கும்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: