இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 24 January, 2010

பறிமுதல் செய்த உணவு பொருட்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும் படிவம்

                          LIST OF PROPERTY SENT TO MAGISTRATE.                                                                                                                                              
                                               NAME OF OFFICE:TIRUNELVELI MUNICIPAL CORPORATION.DATE OF LIST:                                                                                                                DATE OF DESPATCH:


NUMBER OF CASE IN REGISTER.
NAME & DESIGNATION OF THE OFFICER MAKING SEIZURE.
LIST OF PROPERTY SEIZED.
WHEN & FROM WHOM SEIZED OR WHERE FOUND.
WHERE HANDED OVER.


Thiru.A.R.Sankaralingam,


JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.Food Inspector,


TIRUNELVELI.Tirunelveli Municipal
NO. OF PACKETS:

Corporation.
TOTAL QUANTITY:

.


.


Follow FOODNELLAI on Twitter