இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 24 January 2010

பறிமுதல் செய்த உணவு பொருட்களை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கும் படிவம்

                          LIST OF PROPERTY SENT TO MAGISTRATE.                                                                                                                                              
                                               NAME OF OFFICE:TIRUNELVELI MUNICIPAL CORPORATION.



DATE OF LIST:                                                                                                                DATE OF DESPATCH:


NUMBER OF CASE IN REGISTER.
NAME & DESIGNATION OF THE OFFICER MAKING SEIZURE.
LIST OF PROPERTY SEIZED.
WHEN & FROM WHOM SEIZED OR WHERE FOUND.
WHERE HANDED OVER.










Thiru.A.R.Sankaralingam,


JUDICIAL MAGISTRATE COURT NO.



Food Inspector,


TIRUNELVELI.



Tirunelveli Municipal
NO. OF PACKETS:





Corporation.
TOTAL QUANTITY:













.






.






































































Follow FOODNELLAI on Twitter