இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday, 30 January, 2010

இருபத்தைந்து வருடங்கள் இனிதே சென்றது.

Follow FOODNELLAI on Twitter

4 comments:

RAJAMANICKAM said...

You have done a good job for the past 25 years.
My best wishes.
Vazhga pallandu. Vazhga valamudan.

FOOD said...

Thanks for Ur king wishes

vani said...

Very well done. Keep moving. You will get good followers and in turn our state will get the benefit out of it. Congraulations for your patriatism and front running effect of real Governement Employee.
VANI & PONMANI & VELVIZHI

FOOD said...

MAY GOD HELP TO MOVE UP WITH ALL YOUR WISHES, VANI.