இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Monday 17 January, 2011

இன்று ஒரு இனிய(!) தகவல் - தவறுகள்- தண்டனைகள்

                                   இது வரை கலப்படங்கள் எப்படி எப்படி நடக்கின்றன என்று கண்டு வந்தோம். சரி, கலப்படம் செய்வோருக்கு தண்டனைகள் உண்டா? காண்போம்!
Follow FOODNELLAI on Twitter

1 comment:

Chitra said...

Good job! Keep going!!!!