இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 6 November, 2014

வண்டியேறி வந்த வதந்தி!

                                       
   நேற்று இரவு தொலைபேசி வாயிலாக, உணவு பாதுகாப்புசட்டம் வாபசாவதாக கடுமையான வதந்தி ஒன்று உலா வந்தது. யாரோ சிலர், தவறான தகவலைப் பரப்பவேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன், உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தை, மத்திய அரசு, நடப்பு குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் வாபஸ் வாங்கப்போவதாக வதந்தி பரப்பினர். 

                        கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில் ராஜ்ய சபாவில் அறிமுகப்படுத்திய சட்டதிருத்த மசோதாவை,  நீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்கள் சிலவற்றை இணைத்து ,சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டு வருவதற்காக மட்டுமே திரும்பப்பெற மத்ய அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது என்ற விபரம் சில மணித்துளிகளில், உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் திருவாளர்கள் ராஜகோபால் மற்றும் இளங்கோவன் நடராஜன் ஆகியோர் அனுப்பிய குறுஞ்செய்தி மற்றும் மெயில்கள் மூலம் தெளிவானது.
                           
கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில் ராஜ்ய சபாவில் அறிமுகப்படுத்திய சட்டதிருத்த மசோதா-

THE FOOD SAFETY AND STANDARDS (AMENDMENT ) BILL, 2014

A BILL further to amend the Food Safety and Standards Act, 2006.
BE it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—
1. (1) This Act may be called the Food Safety and Standards (Amendment) Act, 2014.
(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification
in the Official Gazette, appoint.
2. In section 5 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (hereinafter referred to as
the principal Act), in sub-section (1),—
(i) for the words “twenty-two members out of which one-third shall be women”, the words, brackets and letters “twenty-three members, and out of the members referred to in clauses (b), (c), (d), (f) and (g), one-third shall be women” shall be substituted;
(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
“(aa) Chief Executive Officer of the Food Authority, Member-Secretary ex officio;”.
Short title and commencement.
Bill No. X of 2014
AS INTRODUCED IN THE RAJYA SABHA
3. After section 7 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—“7A. The Chairperson shall have the powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Food Authority and shall, in addition to presiding over the meetings of the Food Authority, exercise and discharge such other powers and functions of the Food Authority, as may be assigned to him by the Food Authority.”.
4. In section 92 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—
“Provided that the Central Government may, in the public interest, by order in writing, dispense with the condition of previous publication in any case.”.
Insertion of new section 7A.
Powers of Chairperson.
Amendment of section 92.5.10
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Food Safety and Standards Act was enacted in the year 2006 with a view to consolidate the laws relating to Food in the country and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import and to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption.
2. Sub-section (1) of section 5 of the said Act provides for the composition of the Food Authority consisting of a Chairperson and twenty-two members, which does not include the Chief Executive Officer. It is proposed to include the Chief Executive Officer in the composition of the Food Safety and Standards Authority of India.
3. Further sub-section (1) of section 5 of the said Act provides that one-third of the members shall be women in the composition of the said Authority. Out of twenty-two Members of the said Authority 12 members are nominated by the Central Ministries, Departments, the States or Union territories. It is quite difficult to ensure appointment of 1/3rd women members out of these 12 members. This makes it imperative to appoint 7 women members out of remaining 10 part-time members representing food industry, consumers' organisations, eminent
food technologists and scientists, farmers' organisations and retailers' organisations. Therefore, it is proposed to amend sub-section (1) of section 5 of the said Act so as to provide that the provision regarding one-third members being women, shall be applicable to the members referred to in clauses (b), (c), (d), (f) and (g) of sub-section (1) of section 5 of the said Act.
4. Section 5 of the said Act empowers the Central Government to appoint the Chairperson in such a menner so as to secure the highest standards of competence and relevant expertise. The Chairperson is expected to not only guide the organisation in its initial stages but also help in laying down systems, procedures and structures to enable the said Authority to function as per the legal mandate. The Act, however, does not specifically provide for this essential role of guiding and overseeing the work of the said Authority, though under section 16 of the Act, the said Authority is mandated to regulate and monitor the manufacture, processing, distribution, sale and import of food so as to ensure safe and wholesome food. As laid down in the preamble to the Act, it is necessary to provide a single line of command in the Food Authority to provide direction and accountability. Therefore, it is proposed to insert section 7A in the said Act to address the need for continuity of policies, enabling the
Chairperson to guide the affairs of the Food Authority.
5. The section 92 empowers the said Authority to make regulations by notification with the previous approval of the Central Government and after previous publication. It is proposed to amend the said section so as to empower the Central Government to dispense with the condition of previous publication in certain cases, in the public interest.
6. The Bill seeks to achieve the above objects.
NEW DELHI; The 13th February, 2014.

Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: