இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 19 December, 2009

கலப்படம் கண்டுபிடித்தால் கடும் தண்டனை
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: