இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Friday 19 March, 2010

தூக்கம் தொலைத்தால் துவண்டு விடுவீர்.

Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: