இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 4 March, 2010

தள்ளாடும் செய்தி என்பதால் சிறிது தள்ளி வந்துவிட்டது.

Follow FOODNELLAI on Twitter

1 comment:

ராம்ஜி_யாஹூ said...

nice post, but this week all bloggers are busy in Nithhiyanadha issue