இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Sunday 15 November, 2009

வியாபாரிகள் சங்கத்தில் உரை


கலப்படத்தை ஒழிக்க எடுக்கும் உறுதியான நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக நகரில் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகள் சங்கத்தினரிடம் நாங்கள் சென்று கலப்படம் குறித்து உரையாடுகிறோம். கலபடத்தின் விளைவுகளை விளக்குகிறோம். மனமாற்றத்தை உருவாக்குகிறோம்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

1 comment:

RAJAMANICKAM said...

Last year I was also conducted a awareness meeting with vanigar sangam.The meeting was useful one. I appreciate your approach. Well done. All the best.