இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

நீதிமன்றத்தில் செய்யப்படும் மனுவின் மாதிரி

In the Court of the Judicial Magistrate No. I, Tirunelveli.

Cr.M.P. /2007
in
S.T.C.No :491/2007

State: Food Inspector, / Petitinoner / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . / Accused.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petition under section 311 CrPC filed on behalf of the Complainant.

1. The petitioner is the Complainant in the above case.

2. The petitioner’s prosecution side examination was over on 09.04.2007. Due to oversight, the prosecution has left out some material and vital questions. Some vital documents are also available on the petitioner’s side. These documents have to be marked through the PW-1. In the interest of Justice and in order to array the just decision of the case, the evidence of the PW-1 has to be recalled and reexamined on certain vital grounds.

3. In the interest of justice, in order to array the just decision of the case, re-examination of PW-1 is essential. It is therefore most humbly prayed that this Honourable Court may be pleased to allow this petition to recall the PW-1 and examine in the prosecution side and thus render Justice.

Encl: 1. Xerox copy of the Registered Post cover
in which Form-III report was sent to LHA.


Assistant Public Prosecutor, Gr. II.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: