இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 19 November, 2009

பேருந்து நிலையத்தில் கலர் கலர் மிட்டாய்கள்

கவனம். கலர் கலர் மிட்டாய்கள் கண்ணை கவரும். கடும் நோயை கொடுத்திடும்.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: