இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday 25 November, 2009

போலீஸ் மூலம் அழைப்பாணை அனுப்புதல்

In the Court of the Judicial Magistrate No. V, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002



State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

/ Accused.


Case No. / S.T.C. /2002

Hearing date / 16.03.2004


Memo filed on behalf of the Complainant.

It is submitted that one Thiru.. . . . . . . is the accused in the Food
adulteration case S.T.C.No. . . . . /2002 is having residence at Pathamadai. I submit to inform that the summon to the above accused needs to be served through the Police Station at Pathamadai. Hence I submit to file the memo along with the Registered Post Cover with A/D duly stamped to issue summons to the accused through the Inspector of Police, Pathamadai.


Encl: Registered Post Cover.
Food Inspector,
Tirunelveli corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: