இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 21 November, 2009

தவறு செய்தால் தண்டனை நிச்சயம்


Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: