இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

வழக்கு தொடர அனுமதி பெரும் கடித மாதிரி

Dr.N.Kalusivalingam M.B.B.S., D.P.H.,
City Health Officer i/c.,
Municipal Corporation
Tirunelveli – 627 001
Phone : 2336633(O),2583800(R)
Fax : (0462) 2336500
E-mail: commr.tirunelveli@tn.gov.in

__________________________________________________________________
To
The Joint Director (PFA).,
O/o. The Director of Public Health & Preventive Medicine,
359, Anna salai, Chennai 600 006.

R.No.7/02-1501/F.I. Date: 07.09.2009
Sir,
Sub: P.F.A. - Tirunelveli Corporation -Food Sample of . . . . . . . . . .Mark
Gingely Oil - reported as Misbranded - Proposal for Sanction of
Prosecution- submitted – reg
-0-0-0-0-
I submit herewith the proposal for sanction of prosecution for the food sample of Sri Senthilmark Gingelyoil which has been reported as Misbranded.

1. L.H.A. Code No. & Sample No. : 7/02 -1501

2.Nature of Sample : . . . . . . . . . .. Mark Gingely oil.

3.Category of Trader : 1.Salesman, 2.Manufacturer&
3. The Company

4.Name of the Vendor :1. . . . . . . . . . . . . . .,
2. . . . . . . . . . . . . . ..
3. . . . . . . . . . . . . . ..

5.Public Analyst Report No. : 0073/2009-2010 dt. 10.07.2009
Public Analyst, Madurai.

6. Nature of Adulteration : Misbranded.7. Name of the F.I. : Thiru.A.R.Sankaralingam.


8. Extent or distribution of the article : Sold thought the town.Corporation Health Officer i/c ,
Tirunelveli Municipal Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: