இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Thursday 19 November, 2009

நண்பரின் பாராட்டு


பொன்னாடை போர்த்தும் இவர், பணி ஓய்வு பெற்றாலும், வயது மட்டும் என்றும் பதினாறே !
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: