இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

பறிமுதல் படிவம்

FORM IV
(See Rule10)

To
………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Whereas ..…………………………. intended for food which is in your

possession appears to me to be adulterated/misbranded:

Now therefore under sub-section (4) of Section 10 of the Prevention of Food

Adulteration Act,1954(37 of 1954), I hereby direct you to keep in your safe custody

the said sealed stock subject to such orders as may be issued subsequently in

relation thereto.
Place: Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.
Date:
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: