இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

படிவம் ஐந்து

FORM-V
(See Rule 11)


To

………………………………………

………………………………………

………………………………………


The stock of articles of food detailed below has this day been seized by me under the

provisions of sub-section (4) of section 10 of the Prevention of Food Adulteration

Act,1954 (37 of 1954), from the premises of

…………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

situated at …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….


Details of article of food seized:
Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.


Date:
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: