இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

உணவு பொருள் பறிமுதல் செய்யும் போது பயன்படும் படிவம்

FORM IV-A
(See Rule 10)
Bond of Surety.
Know all men by these presents that we (i) ……………………………….

son of …………………………………………. resident of ……………………………….

…………………………………………. and (ii) ………………………………son of

…………………………………resident of ……………………………………….

Proprietors/Partners of Messers …………………………………………. hereinafter

called the Vendor(s) and (iii) …………………………………………………….son of

……………………………..resident of ……………………………………………………

and (iv) …………………………………………. Son of ………………………………..

…… resident of ………………………………………………………………hereinafter

called the surety/sureties are held and firmly borne upto the President of India /Governor

of Tamilnadu hereinafter called the Government in the sum of …………………..rupees

to be paid to the Government , forwhich payment will and truly to be made. We firmly

bind ourselves jointly and severally by these presents.

Signed this …………….day of …………………… Two thousand and

one. Whereas Shri…………………………………….. Food Inspector has seized

…………………………………….. …………………(insert the description of materials

together with number/quantity and total price) hereinafter referred to as the said article ,

from …………………………………………………………………. (specify the place);

And whereas on the request of the Vendor(s) the Government agreed to

keep the said article in the safe custody of the vendor(s) on the condition of the

Vendor(S) executing a bond in the terms hereinafter contained and supported by

surety/two sureties which the Vendor(s) has /have agreed to do………………………….
Now the condition of the above written obligation is such if in the event of the Vendor(s)
failure to produce intact the said article before such court or Authority and on such
date(s) as may be specified by the said Food Inspector from time to time the Vendor(s)
and/or the surety/sureties forthwith pay to the Government on demand and without a
demur sum of ………………………………. Rupees the said bond will be void and of
no effect. Otherwise the bond shall be and remain in full force and virtue.
These presents further witness as follows:
(i) The liability of the surety/sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance, act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the sureties or either of them in respect of or in relation to all or any of the obligations or conditions to be performed pr discharged by the Vendor(s). Nor shall it be necessary for the Government to sue the Vendor(s) before suing the sureties or either of them for the amount due hereunder.
(ii) This bond is given under the Prevention Of Food Adulteration Act,1954 for the performance of an act in which the public are interested.
(iii) The Government shall bear the stamp duty payable on these presents.
In witness whereof these presents have been signed by the Vendor(s) and the
surety /sureties the day herein above mentioned and by Shri…………………………….
……………………………………. On behalf of the President of India on the date
appearing below against his signature.
Witnesses:
1. (Signature)
………………………………………………..
………………………………………………..
2. (Signature)
………………………………………………..
………………………………………………..
Signature …………………………………
(Vendor)
Signature …………………………………
(Vendor)
Signature …………………………………
(Surety)
Signature ………………………………...
(Surety)
for and on behalf of the President of India/
Governor of Tamilnadu.
Signature:
Name : A.R.SANKARALINGAM,
Food Inspector,
Tirunelveli Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: