இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Wednesday 25 November, 2009

எதிரி விடுதலை ஆன வழக்கில் தீர்ப்புரை கேட்பது

In the Court of the Judicial Magistrate No. IV, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002

State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /


. . . . . . . . . . . . . . / Accused.


Case No. / S.T.C.. . . . /2002Copy application filed by the Complainant for free copies of judgement under Rule 348A of Crl.Rules of Practice.

It is most humbly submitted that this Honourable Court has passed orders acquitting the accused in the food adulteration case S.T.C.No.. . . . ./2002 on 22.07.2004. The Complainant wants to prefer appeal before the higher forum for which the complainant is in need of two attested free copies of judgement in plain paper and hence this copy application.


Food Inspector,
Tirunelveli corporation.In the Court of the Judicial Magistrate No. IV, Tirunelveli.

S.T.C. No : /2002

State: Food Inspector, / Complainant.
Tirunelveli corporation. /

. . . . . . . . . . . . . . / Accused.


Case No. / S.T.C.. . . . /2002


Copy application filed by the Complainant for attested copies of exhibits under Rule 339 of Crl.Rules of Practice.

It is most humbly submitted that this Honourable Court has passed orders acquitting the accused in the food adulteration case S.T.C.No.. . . . . /2002 on 22.07.2004. The Complainant wants to prefer appeal before the higher forum for which the complainant is in need of attested copies of Exhibits P-1 to P-18 and the attested copies of deposition and cross of PW-1 and PW-2. The complainant has also enclosed necessary copy stamp papers for the same and hence this application may be allowed and disposed of in accordance with law.

Encl: 30 Copy stamp papers.
Food Inspector,
Tirunelveli corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: