இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Saturday 21 November, 2009

கலப்படம் செய்தால் கடும் தண்டனை உண்டு


Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: