இது நம்ம ஸ்டைலுங்கோ

செவிக்கு உணவில்லாதபோது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.

Tuesday 24 November, 2009

எதிரி தண்டனை பெற்ற வழக்கு பற்றி இயக்குனருக்கு கடிதம்

From To
Dr.Thiru.M. Amalraj, M.B.B.S., D.P.H., The Joint Director (PFA),
Health Officer, O/o.The Director of Public
Tirunelveli Corporation 627 001 Health & Preventive Medicine,
Chennai- 600 006.

R.No. 7/02-1262-F.I. Dated: .02.2006
Sir,

Sub: P.F.A. - Tirunelveli Corporation - Food Adulteration Case – accused convicted-report submitted- reg.
-0-0-0-0-
The accused who manufactured misbranded “. . . . . Milk” has been convicted on 20.02.2006 in the Judicial magistrate Court No.V, Tirunelveli..

Name of the accussed :. . . . . . . .(A-3).

Name of the Food Sample : . . . . . Milk.

Food sample No. : 7/02- 1262.

Date of Sample : 19.06.2004

Case No. : S.T.C. No.1150/2005.

Name of the Food Inspector : Thiru.A.R.Sankaralingam

Name of the Court : Judicial Magistrate Court No.V,
Tirunelveli.

Date of Judgement : 20.02.2006

Prosecution Sanction No. :117197/PFA/2004/S-4 08.03.05


Details of Conviction : A-1& A-2 Discharged under S.19(2) of the PFA Act.
A-3, the nominee & Manager of the manufacturing
Company has been sentenced to 6 months Simple
imprisonment and fined with Rs.1000/-. A-4, the
manufacturing company has been fined Rs.1000/-.Health officer,
Tirunelveli Corporation.
Follow FOODNELLAI on Twitter

No comments: